REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKO-SNOWBOARDOWEJ "ZAWOJSKO"

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Narciarsko-Snowboardowej ZAWOJSKO jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

1. Szkoła Narciarsko-Snowboardowa ZAWOJSKO prowadzi działalność z zakresu nauki jazdy na nartach zjazdowych oraz snowboardzie.

2. Lekcja trwa 55 minut. Czas lekcji rozpoczyna się i kończy we wcześniej ustalonym miejscu.

3. Udział w zajęciach podlega wcześniejszym zapisom.

4. Rezerwacji zajęć można dokonywać: telefonicznie, osobiście u instruktora.

5. Zmiana terminu lekcji jest możliwa minimum 4 h przed jej planowanym rozpoczęciem.

6. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora zadeklarowanego do prowadzenia zajęć, w miarę możliwości zostanie on zastąpiony innym, aby zajęcia mogły się odbyć planowo. W przypadku braku możliwości zastępstwa zostanie ustalony nowy termin zajęć lub też będzie możliwa rezygnacja z nich.

7. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

8. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.

9. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć.

10. Każdy uczeń do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.

11. Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy oraz karnet narciarski (jeżeli wymagany).

12. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie szkoły narciarskie, ośrodka narciarskiego, szkoła, właściciel obiektu narciarskiego nie odpowiada.

13. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy.

14. Szkoła nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji nie przysługują mu żadne roszczenia.

15. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z niepodporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

16. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

17. Szkoła narciarska nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za klientów, którzy nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.

18. Szkoła nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

19. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela szkoły, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

20. Korzystający z usług szkoły narciarskiej klient akceptuje również klauzulę RODO.

21. Klienci szkoły Narciarskiej wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.