regulamin wyciąg Wojtek

Osoby przebywające na terenie Ośrodka powinny stosować się do umiejscowionych na jego obszarze znaków, informacji zawartych na tablicach informacyjnych umieszczonych przy kasach Ośrodka, a także do poleceń pracowników i Ochrony Ośrodka.

 1. Niniejszy Regulamin porządkowy obowiązuje na terenie całego Ośrodka Narciarskiego „Wojtek” w Zawoi zwanego w dalszej części Regulaminu Ośrodkiem i reguluje zasady korzystania z niego, w tym z przejazdów wyciągami narciarskimi oraz ze znajdujących się na jego terenie tras zjazdowych.                       
 2. Właścicielem Ośrodka jest spółka Wyciągi narciarskie „Wojtek” Chromy Anna, Gałka Danuta S.C., z siedzibą w Zawoi (kod: 34-222),
 3. Ośrodek świadczy usługi w zakresie:

  a) przewozu wyciągami narciarskimi zwanymi dalej wyciągami,

  b) małej gastronomii,

  c) udostępniania prawidłowo przygotowanych tras zjazdowych,

  d) prowadzeniu wypożyczalni sprzętu narciarsko-snowboardowego.

 4. Usługi szkoły narciarskiej świadczone są przez niezależne podmioty gospodarcze.
 5. Wejście na teren Ośrodka, a także zakup i posługiwanie się biletami Ośrodka jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.
 6. Ww. regulamin umiejscowiony jest przy kasie Ośrodka znajdującego się obok dolnej stacji wyciągu.
 7. Osoby przebywające na terenie Ośrodka powinny stosować się do umiejscowionych na jego obszarze znaków, informacji zawartych na tablicach informacyjnych umieszczonych przy kasach Ośrodka, a także do poleceń pracowników i Ochrony Ośrodka.
 8. Numery telefonów alarmowych oraz innych ważnych telefonów znajdują się na tablicach umieszczonych przy kasach Ośrodka, a także na tablicy obok niniejszego Regulaminu.
 9. Ośrodek czynny jest w sezonie zimowym w terminach podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.wojtekzawoja.pl. Przebywanie na terenie Ośrodka poza godzinami jego otwarcia jest zabronione.                       
 10. Wyciągi Ośrodka czynne są w godzinach podanych na tablicy przy wejściach na każde z tych urządzeń transportu linowego. Trasy zjazdowe otwarte są w czasie pracy wyciągów. Zabronione jest przebywanie na terenie tras zjazdowych oraz wyciągów narciarskich poza godzinami ich otwarcia.
 11. Za skutki wypadków doznanych przez osoby przebywające na terenie Ośrodka poza godzinami otwarcia oraz za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Osoby przebywające na terenie Ośrodka powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
 13. Zabronione jest korzystanie z tras zjazdowych oraz wyciągów Ośrodka w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, jak również spożywanie alkoholu i palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 14. Zabronione jest wnoszenie na teren Ośrodka przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego oraz pozostawianie i wyrzucanie nieczystości.
 15. Prowadzenie przez osoby trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej i usługowej, zarówno odpłatnie, jak i też nieodpłatnie, w tym również w celach zarobkowych lub komercyjnych przy użyciu infrastruktury Ośrodka, lub na jego terenie (z wyciągami i trasami zjazdowymi włącznie), w tym umieszczanie reklam i ulotek jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą Właścicieli Ośrodka.
 16. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obszar tras zjazdowych, urządzeń transportu linowego i do budynków Ośrodka. Na pozostały teren Ośrodka można wprowadzać psy (na smyczy lub w kagańcach) jeżeli są pod stałym nadzorem właściciela.
 17. Każdy, kto złamie zasady i zapisy regulaminów obowiązujących w Ośrodku zostanie usunięty z jego terenu przez pracowników Ośrodka.

KARNETY

 1. Każdy pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd.
 2. Z jednego biletu może korzystać więcej niż jedna osoba, ale  pod warunkiem, iż  podczas kasowania znajdują się razem.
 3. Bilety nabywa się w kasie znajdującej  się przy stacji dolnej.
 4. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy bilet zostanie skasowany.
 5. Bilet jest ważny tylko jeden sezon narciarski. Niewykorzystane karnety nie przechodzą na kolejny sezon narciarski.
 6. Nie przyjmuje się do przewozu i usuwa z terenu wyciągu osoby nie przestrzegające przepisów obowiązujących na terenie ośrodka narciarskiego.

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Parkingi oraz toalety są bezpłatne.
 2. Trasy narciarskie odbierane są przed każdym sezonem pod względem poprawności ich przygotowania i zabezpieczenia przez GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), co potwierdzane jest pisemnymi protokołami odbioru.
 3. Przygotowywanie (ratrakowanie) tras zjazdowych odbywa się codziennie w godzinach nocnych po zakończeniu pracy wyciągów narciarskich.
 4. Sztuczne naśnieżanie tras zjazdowych może się odbywać w czasie normalnego funkcjonowania wyciągów narciarskich.
 5. Ruch narciarski na terenie Ośrodka nie zwalnia z odpowiedzialności użytkowników stoku i odbywa się na ich ryzyko. Dlatego wskazane jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (NW), co ułatwi uzyskanie rekompensaty w razie poniesienia szkody.
 6. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku poszkodowany ma prawo do bezpłatnej pomocy ratowników GOPR po ich zawiadomieniu; dyżurka GOPR znajdują się w pobliżu dolnej stacji Małego „Wojtka”. Obowiązkiem uczestników takiego zdarzenia jest podanie swoich danych osobowych oraz szczegółowego opisu zdarzenia celem sporządzenia protokołu powypadkowego.
 7. Na czas organizacji imprez, zawodów lub treningów na terenie Ośrodka część tras zjazdowych może być czasowo wyłączona z ogólnego użytkowania. Zabrania się wówczas korzystania z nich przez osoby nieuprawnione. Wynikające z tego ograniczenia nie mogą być podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Ośrodka.                       
 8. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z brakiem dozoru osób pełnoletnich nad dziećmi.
 9. Ośrodek nie odpowiada za utratę lub zagubienie sprzętu narciarskiego pozostawionego bez nadzoru.                                              
 10. Wszelkie uwagi co do działania Ośrodka można zgłosić do właścicieli wyciągu osobiście, telefonicznie (nr telefonu: 33 87 75 880, 33 87 75035, 667 484 573, 695 881 065), pocztą elektroniczną na adres: wyciag.wojtek@onet.pl